Irene

Skylakaki

Έχοντας πεδίο σου τους στίχους ως τρόπο έκφρασης σου, ποιον έχεις κατά νου όταν γράφεις ένα τραγούδι; Εσένα ή το κοινό σου; 


Οι άνθρωποι γεννιόμαστε τελείως 'καθαροί' και αγνοί, και καθώς μεγαλώνουμε αποκτούμε εμπειρίες και διαμορφώνουμε προστατευτικά τείχη γύρω από αυτό που είμαστε και τον έξω κόσμο. Όταν γράφω προσπαθώ να συνδεθώ με αυτό που συμβαίνει μέσα μου, πίσω από όλα αυτά τα τείχη αλλά και με τον έξω κόσμο, όχι αυτόν που βλέπω αλλά αυτόν που νιώθω με κλειστά τα μάτια. Είναι μια ανάγκη σύνδεσης με την αλήθεια.

Having your verses as your way of expression, who do you have in mind when writing a song? You or your audience? 


When we are born, we are 'clean' and pure, and growing up, while acquiring new experiences we build 'safety' walls around who we really are and the outside world. When I write music I try to connect with what is going on inside me, behind all those layers and also with what is going on in the outside world, not the world I see, but the world I feel when my eyes are shut. It's an inner need to connect with reality.

01.

02.

03.

04.

"Matterless"... but matters

Τι γονιμοποιεί περισσότερο την σκέψη σου όταν γράφεις στίχους; 


Τα έντονα συναισθήματα προς όλες τις κατευθύνσεις, λύπη, χαρά, μοναξιά, συντροφικότητα, φόβος, αισιοδοξία, απαισιοδοξία.

What does more fertilize your mind when writing lyrics?


Intense feelings in all directions, sadness, happiness, loneliness, fear, euphoria, optimism, pessimism.

Θα έλεγες ότι ο κόσμος της στιχουργικής σου αποτελεί ένα "κλειστό κόσμο" για σένα ή ίσως μια πειθαρχημένη έκφραση με νότες; 


Νομίζω πως είναι ένας 'κλειστός κόσμος' που ψάχνει να βγει στο φως μέσα από νότες.

Would you say that your world of lyrics is an "isolated world" for you or is it perhaps a disciplined expression with notes? 


I think it's an 'isolated world' that's reaching for the 'light' through notes.

Πιστεύεις ότι η διαδικασία της σύνθεσης των στίχων θα' πρεπε ταυτόχρονα να εκφράζει και τον χαρακτήρα του τραγουδοποιού; 


Σε μεγάλο βαθμό ναι. Εγώ ας πούμε σπάνια θα γράψω στίχους καθισμένη σε ένα γραφείο , με καθαρά χαρτιά και ξυσμένα μολύβια μπροστά μου. Αντίθετα, η έμπνευση μπορεί να μου έρθει στις πιο ακατάλληλες στιγμές, όταν έχω αργήσει ή όταν είμαι σε μεγάλη ακαταστασία.  Do you think that the process of composing lyrics should at the same time express the character of the songwriter? 


To a great extent yes. I, per say, will seldom write lyrics sitting at a desk, with clean pages and scraped pencils in front of me. On the opposite, inspiration might come at the most inappropriate moments, when I'm late or when I'm in a big mess. 05.

Your father is already "armed" in politics by choosing to speak through the political speech. You for your part chose to "join" singing and expressing yourself through the "poetic" speech. I have been told by many people that a song reaches faster and more efficiently their hearts than a well structured political argumentation. Why do you think human soul works this way? 


It's worth listening to James Baldwin who addresses this issue: https://www.youtube.com/watch?v=dU0g5fAA2QY


Ο πατέρας σου είναι ήδη "στρατευμένος" στην πολιτική επιλέγοντας να εκφράζεται με τον πολιτικό λόγο. Εσύ από τη μεριά σου επέλεξες να στρατευτείς στο τραγούδι και να εκφράζεσαι με τον "ποιητικό" λόγο. Πάρα πολλοί μου έχουν πει ότι βαθιά στην καρδιά τους φθάνει γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα ένα τραγούδι παρά μία σωστά δομημένη πολιτική επιχειρηματολογία. Γιατί πιστεύεις ότι λειτουργεί έτσι η ψυχή του ανθρώπου; 


Αξίζει κανείς να ακούσει τον James Baldwin να αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ακριβώς αυτό το ζήτημα:

https://www.youtube.com/watch?v=dU0g5fAA2QY

06.

In this forgetful, anesthetized and "touch me not" era, is there finally hope for awakening and sensitivity through the notes? 


Only through music and art is there hope for awakening and sensitivity. Music unites us all.

Σ' αυτή την εποχή που ζούμε και που είναι αμνήμων, αναίσθητη και βυθισμένη σε "μη μου άπτου" ρυθμούς, υπάρχει τελικά ελπίδα αφύπνισης και ευαισθησίας μέσα από τις νότες; 


Μόνο από τις νότες και τη μουσική και την τέχνη εν γένει υπάρχει ελπίδα αφύπνισης και ευαισθησίας. Η μουσική και τα συναισθήματα που διεγείρει, μπορεί να ενώνει όλο τον κόσμο. 07.

Dinos Christianopoulos said: Fight for the truth but not in a discreet way. Better righteous and redeemer than unjust and polite. Do you agree? 


Fighting for the truth in a nobel way is a difficult and lonely road to follow. But that's the road I believe in.Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος είπε: Να παλεύεις για την αλήθεια αλλά όχι με διακριτικό τρόπο. Καλύτερα δίκαιος και ανάγωγος παρά άδικος και ευγενικός. Συμφωνείς; 


Το να παλεύεις για την αλήθεια με ευγενικό τρόπο είναι ένας μοναχικός δρόμος, και δύσκολος. Σε αυτόν τον δρόμο πιστεύω.08.

What is your credo? The basic belief of your life and, by extension, what does "life" mean to you? 


Music & love.

Ποιο είναι το credo σου; Η βασική πίστη της ζωής σου και κατ' επέκταση τι σημαίνει "ζωή" για σένα; 


Μουσική και αγάπη. 

09.

Doesn't our inner journey in searching for verses and in the troubling friction with words require loneliness? 


Absolutely.10.

Someone said that art and religion have the same root because both are human consolations. How comforting is the fact that for years you have been involved in art in this way, and how much do you personally view all this creative piece of lyrics and music as a gift from above? 


100%. I don't write any songs. Songs are written on their own and artists are the "vessels" between the songs and something from above. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα βασικά στοιχεία που κάνουν μια ερμηνεία σπουδαία; 


Η αλήθεια. 

11.

Κάποιος είπε ότι η τέχνη και η θρησκεία έχουν την ίδια ρίζα γιατί και οι δυο είναι παρηγοριές του ανθρώπου. Πόσο σε παρηγορεί το γεγονός ότι εδώ και χρόνια έχεις εμπλακεί στην τέχνη με το συγκεκριμένο τρόπο και κατά πόσο θεωρείς εσύ προσωπικά όλο αυτό το δημιουργικό κομμάτι των στίχων και της μουσικής ένα χάρισμα άνωθεν. 


"100%. Δεν γράφω τραγούδια. Τα τραγούδια γράφονται μόνα τους και οι καλλιτέχνες είναι τα "σκεύη" (το "όχημα", το "μεταφορικό μέσο") μεταξύ των τραγουδιών και κάτι εξ άνωθεν."What do you think are the key elements that make a performance great? 


The truth.

12.

Why do you choose to express your love for singing in a foreign language? 


Music is for everyone and english is a language that most people understand.

Γιατί επέλεξες να εκφράσεις τον έρωτα σου για το τραγούδι σε ξένη γλώσσα; 


Η μουσική είναι για όλους, και τα αγγλικά είναι μια γλώσσα που ο περισσότερος κόσμος καταλαβαίνει.

First days of Spring

Το εσωτερικό ταξίδι σου στην αναζήτηση των στίχων και στη βασανιστική τριβή με τις λέξεις, έτσι κι αλλιώς, δεν προϋποθέτει τη μοναξιά; 


Απολύτως.I'm just a matter-less matter

So tell me now what love are you after?

Something is definitely creeping
Standing behind me ready to kick in

Will you sink or will you deal?
With all the demons I conceal

Every single pain I feel
I let it in until I kneel

Dip my toes into your sand
Feel the heat before I'm done

I'm so damn sad
Can't a girl just have some fun?

Love and courage my friend
Can take you to places you'd never have dreamt

Will you sink or will you deal?
With all the demons I conceal

Sirens will always be loud
But you have to manage to see through the cloud

Every single pain
I feelI let it in until I kneel

I'm so damn sad
Can't a girl just have some fun?

Dip my toes into your sand
Feel the heat before I'm done

Wrong Direction

Circles

The Kid

Down